දෙමහල් නිවසක් විකිණීමට ඇත

 

District: Colombo

City: Kaduwela

Seller: 0714789227

Size/Scale: පර්චස් 12

No of Rooms: 4

Description

කඩුවෙල රනාල හන්දියට ආසන්නයේ වෙන්දේසි ඉඩම ක පිහිටි අන්ගසම්පුරන දෙමහල් නිවසක් විකිණීමට ඇත ,, පර්චස් 12 ,,,,යට තට්ටුව ,,,, විසාල කාමර 2 විසාල සාලය කෑම කාමරය කුස්සිය නාන කාමරය ,,,,උඩ තට්ටුව ,,, විසාල කාමර 2 විසාල සාලය කෑම කාමරය කුස්සිය නාන කාමරය බැල්කනිය ######### නිවස පිටතින් කුස්සිය නාන කාමරය ගබඩා කාමරය වහන නැවත්වීමේ පහසුකම් ඇත වට තාප්ප ගෙට්ටු නිවසට වෙනම විදුලිය හා ජල මීටර සව් කර ඇත ,,,නිවාස දෙකක් ලෙස ඌවද බාවිතා කල හැක ,, බස් පාරට 500 ම් (143,රත්නපුර අවිස්සාවේල්ල කොලබ ප්‍රදාන බස් මාර්ගය )

ReTweet Share
3500Views